Khi khảo sát sự di truyền hai cặp...

Câu hỏi: Khi khảo sát sự di truyền hai cặp tính trạng màu sắc và độ dày mỏng của cánh ở một loài ong ký sinh, người ta đem lai giữa bố mẹ đều thuần chủng thu được F1 đều có mắt đỏ, cánh dày.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4