Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài th...

Câu hỏi: Cây thân gỗ sẽ ngừng phát triển chiều dài thân chính nếu chúng ta:

A. Không bón thúc cho cây.

B. Đốn các cành lân cận thân chính.

C. Tỉa bớt lá.

D. Cắt bỏ ngọn cây.