Ở cà chua, gen A quy định quả...

Câu hỏi: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Lai cây thuần chủng lưỡng bội quả đỏ với cây quả vàng thu được F1. Xử lý F1 bằng conxixin, sau đó cho các cây giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2. Ở F2, có tối đa bao nhiêu kiểu gen đồng hợp , bao nhiêu kiểu gen dị hợp

A. 4 kiểu gen đồng hợp , 8 kiểu gen dị hợp

B. 4 kiểu gen đồng hợp , 4 kiểu gen dị hợp 

C. 6 kiểu gen đồng hợp , 6 kiểu gen dị hợp

D. 6 kiểu gen đồng hợp , 19 kiểu gen dị hợp