Cho biết gen A quy định thân cao t...

Câu hỏi: Cho biết gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Phép lai nào sau đây cho đời con có 50% số cây thân cao?

A. AA × Aa

B. Aa × aa

C. Aa × AA

D. Aa × Aa