Điều nào sau đây nói về tần số hoá...

Câu hỏi: Điều nào sau đây nói về tần số hoán vị gen là không đúng:

A. Các gen nằm xa nhau tần số hoán vị gen càng lớn 

B. Tần số hoán vị gen luôn lớn hơn 50%. 

C. Có thể xác định được tần số hoán vị gen dựa vào kết quả của phép lai phân tích và phép lai tạp giao 

D. Tần số hoán vị gen thể hiện khoảng cách tương đối giữa các gen.