Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng . Khoảng cách giữa 2 khe kết hợp là a=1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn là D=50m. Ánh sáng sử dụng gồm ba bức xạ có bước sóng :λ1=0,64μm;λ2=0,6μm;λ3=0,48μm.Trong khoảng giữa hai vân trùng màu với vân trung tâm liên tiếp có bao nhiêu vạch đơn sắc?

A. 41

B. 48

C. 34

D. 51