Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl ax...

Câu hỏi: Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!