Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi...

Câu hỏi: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA =OB= OC. Gọi M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên). Góc giữa hai đường thẳng OM và AB bằng

A. 90o

B. 30o

C. 60o

D. 45o