Những năm 60 của thế kỉ XX, Mĩ thự...

Câu hỏi: Những năm 60 của thế kỉ XX, Mĩ thực hiện chiêu bài gì để lôi kéo các nước ở khu vực Mĩ Latinh?

A. Đề xướng tư tưởng “châu Mĩ của người châu Mĩ’.

B. Thành lập tổ chức “Liên minh vì tiến bộ”

C. Đề cao vấn đề nhân quyền và dân quyền.

D. Đề cao sức mạnh kinh tế và ngoại giao của Mĩ.