Nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệ...

Câu hỏi: Nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp ở Châu Âu là

A. Pháp. 

B. Hà Lan. 

C. Đức. 

D. Anh.