Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, Chí...

Câu hỏi: Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946, Chính phủ Pháp công nhận nước ta là một quốc gia

A. độc lập.

B. tự đo.

C. thuộc Pháp.

D. thuộc địa, nửa phong kiến.