Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Na...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết vùng nào ở nước ta đứng đầu về tổng mức bán lẻ hàng hóa?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Đồng bằng sông Hồng

D. Đông Nam Bộ