Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 11, cho biết loại đất nào sau đây có diện tích lớn nhất ở khu vực đồi núi nước ta?

A. Các loại đất khác và núi đá.

B. Đất feralit trên đá badan. 

C. Đất feralit trên các loại đá khác.

D. Đất feralit trên đá vôi.