Hành động trắng trợn nhất của thực...

Câu hỏi: Hành động trắng trợn nhất của thực dân Pháp khi trở lại xâm lược nước ta là

A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.

B. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.

C. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang.

D. gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta hạ vũ khí đầu hàng.