Một trong những chính sách đối ngo...

Câu hỏi: Một trong những chính sách đối ngoại của Tây Âu trong những năm 1991 -2000 là

A. liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở Á, Phi, Mĩ Latinh.

C. liên minh chặt chẽ với Nhật Bản.

D. mở rộng quan hệ với các nước ở châu Á.