Cho hình lục giác đều cạnh a, tâm O. Tính th...

Câu hỏi: Cho hình lục giác đều cạnh a, tâm O. Tính thể tích của khối tròn xoay sinh bởi lục giác đó khi quay quanh đường thẳng d (d trung trực của một cạnh)?

A. V=πa3324(dvtt) 

B. V=7πa3324(dvtt)

C. V=πa3312(dvtt)

D. V=7πa3312(dvtt)