Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

Câu hỏi: Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

A. Quốc hội.

B. Chủ tịch nước.

C. Tổng Bí thư.

D. Chính phủ.