Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là...

Câu hỏi: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về các cặp gen đang xét

A. AAbbDd

B. aaBBDd

C. aaBbdd

D. AAbbDD