Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của các li tr...

Câu hỏi: Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của các li trước hợp tử?

A. Hai loài muỗi có tập tính giao phối khác nhau nên không giao phối với nhau.

B. Cừu có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết mà không phát triển thành phôi.

C. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la, con la không có khả năng sinh sản.

D. Cải bắp lai với cải củ tạo ra cây lai không có khả năng sinh sản hữu tính.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Tiến hóa - Sinh học 12 cực hay có lời giải !!