Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể...

Câu hỏi: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho có đúng 3 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ?

A.2448

B.3600

C.2324

D.2592