Trong thời kì bị chiếm đóng (1945...

Câu hỏi: Trong thời kì bị chiếm đóng (1945 - 1952), Nhật Bản thực hiện ba cuộc cải cách lớn, cải cách liên quan đến lao động là

A. thủ tiêu chế độ kinh tế tập trung, trước hết là giải tán các "Daibátxư".

B. cải cách ruộng đất.

C. dân chủ hoá lao động.

D. tất cả các cải cách trên.