Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,...

Câu hỏi: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, có hai nước được đánh giá là tiêu biểu nhất cho phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi, đó là

A. Tuy nidi và Marốc.   

B. Angiêri và Nam Phi.

C. Ai Cập và Xuđăng.                            

 D. Môdămbích và Ănggôla.