Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị,...

Câu hỏi: Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan trong nước và là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật.... Chất X là

A. glucozơ.

B. tinh bột.

C. xenlulozơ.

D. saccarozơ.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!