Mâu thuẫn Nhật - Pháp từ năm 1940...

Câu hỏi: Mâu thuẫn Nhật - Pháp từ năm 1940 đến năm 1945 ở Đông Dương được giải quyết như thế nào?

A. Pháp sẵn sàng hòa hoãn để tránh mọi xung đột.

B. Nhật bắt tay với Pháp để đàn áp nhân dân Đông Dương.

C. Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945).

D. Pháp dựa vào Đồng minh để hất cẳng Nhật khỏi Đông Dương.