Trong thí nghiệm Y-âng hai khe cách nhau 0,9...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng hai khe cách nhau 0,9mm và cách màn là 1,8m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc vào hai khe Y-âng. Trên bề rộng vùng giao thoa là 10mm (vân trung tâm nằm giữa bề rộng) thì hai vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm xa nhất cách nhau bao nhiêu?

A. 9,6mm

B. 3,6mm

C. 7,2mm

D. 8,8mm