Hội nghị Ban Chấp hàng Trung ương...

Câu hỏi: Hội nghị Ban Chấp hàng Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp tháng 7-1936, khi có sự tác động của

A. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản.

B. Mặt trận nhân dân Pháp lên nắm chính quyền ở Pháp.

C. chính sách thống trị hà khác của thực dân Pháp ở Việt Nam.

D. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ.