Nguyên nhân chủ yếu làm cho Hội ng...

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu làm cho Hội nghị Phôngtennơblô (Pháp) không có kết quả là

A. thực dân Pháp thực hiện âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược nước ta.

B. thời gian đàm phán ngắn, âm mưu của Pháp chưa được thỏa đáng

C. ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao.

D. ta không có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới.