Đầu tháng 8-1975, 35 nước châu Âu...

Câu hỏi: Đầu tháng 8-1975, 35 nước châu Âu cùng với những nước nào ký kết Định ước Henxinki?

A. Cùng với Mĩ và Liên Xô.   

B. Cùng với Mĩ và Pháp

C. Cùng với Mĩ và Ca-na-đa.   

D. Cùng với Mĩ và Anh.