Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm 2,4 mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là:

A. 0,7 µm.

B. 0,5 µm.

C. 0,4 µm.

D. 0,6 µm.