Từ những thập niên đầu của thế kỉ...

Câu hỏi: Từ những thập niên đầu của thế kỉ XX nhiều nước Mĩ Latinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?

A. Thực dân Anh.     

B. Đế quốc Mĩ.

C. Thực dân Pháp.      

D. Đế quốc Nhật.