Đơn chất silic thể hiện tính oxi hóa t...

Câu hỏi: Đơn chất silic thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

A. Si + 2F2→ SiF4

B. 2Mg + Si to Mg2Si

C. 2C + SiO2 to Si + 2CO

D. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2