Nhận định nào sau đây khôn...

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây không đúng về Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

A. Liên Xô đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân. 

B. Liên Xô trở thành thành trì của phong trào cách mạng thế giới. 

C. Về đối ngoại, Liên Xô ngả về phương Tây với hy vọng nhận được sự viện trợ kinh tế 

D. Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 - 1950)