“Đồng bào rầm rập kéo tới Quảng tr...

Câu hỏi: “Đồng bào rầm rập kéo tới Quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc tuyên ngôn, chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. Bài hát “Tiến quân ca” lần đầu tiên vang lên. Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở

A. Hà Nội (19-8-1945).

B. Huế (23-8-1945).

C. Sài Gòn (25-8-1945).

D. Bắc Giang, Hải Dương (18-8-1945).