Ngay từ khi mới thành lập, Liên mi...

Câu hỏi: Ngay từ khi mới thành lập, Liên minh châu Âu có tên gọi là gì?

A. Cộng đồng kinh tế châu Âu.     

B. Cộng đồng than - thép châu Âu.

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập.     

D. Hiệp hội các nước EU.