Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cá...

Câu hỏi: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là

A. giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.

B. giải quyết về vấn đề tài chính.

C. giải quyết nạn đói, nạn dốt.

D. giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.