Ý nào sau đây không phải là một đặ...

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là một đặc điểm của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

A. Có tác động đến sự phát triển các ngành khác 

B. Đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

C. Có thế mạnh lâu dài để phát triển. 

D. Chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm.