Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945,...

Câu hỏi: Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước ta có thuận lợi cơ bản nhất là

A. nhân dân lao động đã giành chính quyền làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

B. phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều nước thuộc địa phụ thuộc

C. hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ phát triển.

D. có Đảng lãnh đạo, có lãnh tụ sáng suốt là Chủ tịch Hồ Chí Minh.