Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nằm trong n...

Câu hỏi: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm I; Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ nằm trong nhóm II; Việt Trì, Thái Nguyên, Nha Trang.... nằm trong nhóm III. Sự phân chia như vậy là dựa vào tiêu chí

A. Hướng chuyên môn hóa của các trung tâm

B. Quy mô về giá trị sản xuất của các trung tâm

C. Vai trò trong sự phân công lao động theo lãnh thổ

D. Chức năng của các trung tâm