Cuộc cách mạng nào đưa Ấn Độ trở thành một t...

Câu hỏi: Cuộc cách mạng nào đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới?

A. Cách mạng xanh. 

B. Cách mạng trắng. 

C. Cách mạng công nghiệp. 

D. Cách mạng chất xám.