Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã...

Câu hỏi: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị được gì cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. tập hợp được lực lượng công - nông.

B. tập hợp được lực lượng chính trị đông đảo quần chúng

C. tập dượt cho quần chúng đấu tranh vũ trang.

D. tập dượt cho quần chúng khởi nghĩa.