Cho hàm số y = f (x) có đồ...

Câu hỏi: Cho hàm số y = f (x) có đồ thị (C) như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng về hàm số (x)

A.      Hàm số f(x) có điểm cực đại là 0; 1.

B.      Hàm số f(x) có điểm cực tiểu là0; 1.

C.      Hàm số f(x) có ba điểm cực trị.

D.      Hàm số f(x) có ba giá trị cực trị.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập về Đồ thị hàm số lớp 12 có lời giải !!