Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C'

Câu hỏi: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B. AB=3a,BC=a2, mặt bên (A'BC) hợp với mặt đáy (ABC) một góc 60o. Tính thể tích khối lăng trụ

A. 76a32 

B. a632

C.  96a32

D. a636