Đặt điện áp 

Câu hỏi: Đặt điện áp u=1802cos(ωt) (với ω không đổi) vào hai dầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có điện trở thuần R, đoạn mạch MB có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so

A. 0,33

B. 0,86

C. 0,5 

D. 0,71