Phân tử tinh bột được cấu tạo từ

Câu hỏi: Phân tử tinh bột được cấu tạo từ

A. các gốc β–fructozơ.

B. các gốc α–fructozơ.

C. các gốc β–glucozơ.

D. các gốc α–glucozơ.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

335 Bài tập Cacbohidrat cơ bản, nâng cao có lời giải !!