Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây l...

Câu hỏi: Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng?

A. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra g trong 1m3 không khí.

B. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra kg trong 1m3 không khí.

C. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước bão hòa tính ra g trong 1m3 không khí

D. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra g trong 1cm3 không khí