Một hình trụ có chiều cao h, một t...

Câu hỏi: Một hình trụ có chiều cao h, một thiết diện song song và cách trục một khoảng bằng d chắn trên đáy một dây cung sao cho cung nhỏ có số đo bằng 60o. Thể tích của khối trụ là

A. 2πd2h3.

B.3πd2h2.

C.πd2h3.

D. 4πd2h3