Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng...

Câu hỏi: Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì

A. Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm

B. Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm

C. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm

D. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm