Đâu không phải là khó khăn của miền Nam Việt...

Câu hỏi: Đâu không phải là khó khăn của miền Nam Việt Nam sau năm 1975

A. Cơ sở của chính quyền cũ còn tồn tại ở một số địa phương

B. Nhiều làng mạc ruộng đồng bị tàn phá

C. Hậu quả nặng nề của chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân

D. Số người mù chữ, số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao