Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

Câu hỏi: Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4