Hịên tượng di truyền liên kết với...

Câu hỏi: Hịên tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng

A. Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính

B. Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên nhiễm sắc thể Y.

C. Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên nhiễm sắc thể X.

D. Di truyền các tính trạng giới tính mà gen quy định chúng nằm trên các nhiễm sắc thể thường.